Gmina Kalwaria Zebrzydowska jest beneficjentem projektu pt: „Dać szanse przedszkolakom w Gminie Kalwaria Zebrzydowska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR.


Celem głównym projektu jest utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 2,5-4 letnich z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska nieuczęszczających do przedszkoli w miejscowościach: Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice oraz rozszerzenie oferty dodatkowej dla dzieci w wieku 2,5-6 lat, a także podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Projekt obejmuje następujące zajęcia dodatkowe: logopedyczne, Integracji Sensorycznej,korekcyjno-kompensacyjne, terapii ręki, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia pływania, przyrodnicze i doświadczalne oraz rytmikę.
Miejsce realizacji projektu: Przedszkole w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach.
Czas realizacji projektu: od 15.05.2017 r. do 31.08.2018 r.
Zamierzonym efektem będzie usprawnienie dysfunkcji, uspołecznienie oraz nabycie umiejętności lepszego funkcjonowania dzieci w grupie rówieśniczej i w środowisku oraz uzyskanie szerszych kwalifikacji przez nauczycieli w tym podniesienie kompetencji zawodowych. Kwota dofinansowania: 1 097 068,22 zł. Wartość projektu: 1 290 668,50 zł. W związku z powyższym od dnia 7 sierpnia do 9 sierpnia 2017 roku od godz. 8:00 do godz. 15:00 w Zespole Szkół Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Zebrzydowicach oraz w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci w wieku 2,5-4 lat do nowo utworzonych oddziałów przedszkolnych. W zakładce Regulamin Rekrutacji dostępne są potrzebne dokumenty.

 

Dokumenty do pobrania :

 

1. Pismo przewodnie pobierz
2. Regulamin Rekrutacji pobierz
3. Kryteria UCZEŃ pobierz
4. Kryteria NAUCZYCIEL pobierz
5. Formularz UCZEŃ pobierz
6. Formularz NAUCZYCIEL pobierz
7. Deklaracja UCZEŃ pobierz
8. Deklaracja NAUCZYCIEL pobierz